Moravští Radikálové

Moravští Radikálové - projekt na podporu Svobodné Moravy! Nezávislá Morava a Slezsko

TEXTY

Je vùbec pražský centralismus porazitelný nenásilnými prostøedky?

Autor Kamil Boháè
V žádném historickém prameni není zaznamenáno, že by byl z hlavního mìsta rakousko-uherského mocnáøství Vídnì dirigován jakýkoliv, tedy i ekonomický rozvoj jeho zemí. Dokazuje to též fakt, že po vzniku ÈSR byly historické zemì na vysoké hospodáøské úrovni, tzn. rovnìž Morava a Slezsko. Jak se však vyvíjela situace po komunistickém puèi v únoru 1948, který byl pro vìtšinu Pražanù pravým požehnáním, docházelo k zásahùm i do ekonomické struktury státu. Nebylo to však vždy v zájmu obou našich zemí, jak naznaèují nìkteré statistické údaje. To však nebylo nic proti dìní po "sametovém" podvodu.

     Pøesto, že jsou mediální informace v urèitých oblastech skoupé, nìkteré skuteènosti vyvolávají oprávnìná podezøení. Tak napø. je jen jednou vìtou zmínka, že pøi cestách našich nejvyšších pøedstavitelù do zahranièí jsou pøítomni rovnìž zástupci našich podnikatelských kruhù. Nikdy ale není oznámen poèet a jména úèastníkù. Urèitì to není proto, že by tam mìli reprezentanti moravských a slezských podnikù pøimìøené zastoupení. Kromì toho existuje státní spoleènost Czechinvest zabývající se získáváním lukrativních zahranièních investorù. O nezaujatosti jejich poèínání lze úspìšnì pochybovat s ohledem na to, že sídlí v naší metropoli nad Vltavou.

     Do kontextu shora uvedených øádkù zapadají také seznamy našich nejvìtších podnikù a nejúspìšnìjších a tedy i nejbohatších podnikatelù. Vyplývá z nich, že zastoupení Moravy a Slezska je až žalostnì mizivé.

     Byl snesen již dostatek dùkazù, aè zdaleka ne úplný, že souèasný režim územní správu jen pøedstírá, aby oklamal nejen vlastní obèany, ale i vrcholné orgány EU. Ilustrují to zdánlivé malièkosti: pøi poslední výstavì psù v Brnì tam chtìli ochránci zvíøat uspoøádat sbírku ve prospìch psího útulku. Na magistrátì byli odkázáni na úøad novì vytvoøeného kraje, kde se však dovìdìli, že k tomu musí udìlit souhlas ministerstvo financí. Dále jsme se ze sdìlovacích médií dovìdìli, že ministerstvo školství a ne škola, obec nebo kraj smí pronajímat tìlocviènu. Co by pøece potom dìlala poèetná stáda pražských ministerských úøedníkù, že?

     Takže na další chod samosprávy krajù vèetnì Jihomoravského musíme hledìt ve svìtle zmínìných pøípadù s nejvìtšími obavami. Pohádkovì placení pražští kapøi si pøece dobrovolnì rybník nevypustí.

Žádné komentáře
 
MR