Moravští Radikálové

Moravští Radikálové - projekt na podporu Svobodné Moravy! Nezávislá Morava a Slezsko

TEXTY

Morava a Veřejné Finance

Převzato - atuor:  Ladislav Pavlovský
Souèasný propad ve veøejných financích je pøímo úmìrný mizivému úsilí všech polistopadových vlád Èeské republiky o racionalizaci státní a veøejné správy, o skuteèné efektivní hospodaøení s lidskými, materiálními i finanèními zdroji ve veøejném sektoru. Jsem pevnì pøesvìdèen o tom, že se v této oblasti mìla po listopadu uskuteènit série úèinných operaèních zásahù, souèasný stav je však více než žalostný. Krátkozraká vítìzství politické moci nad zdravým rozumem pøispìla nejenom k ustaviènému oddalování øešení, nýbrž i k synergickému bujení neøádu a korupce v celé Èeské republice.

     Nevím, proè se už dávno komplexnì neanalyzovaly pomìry ve státní i veøejné správì - se zøetelem k stimulùm státní služby, pragmatice postupù v úøadech, míøe úèinnosti samosprávy na rùzných úrovních i k regionální identitì obèanù: Naprosto nechápu, proè existovaly územní odbory ministerstev bez jasnì vymezených pravomocí, proè se nìkterá ministerstva nezrušila (místní rozvoj, bez portfeje) èi neslouèila (životní prostøedí a zemìdìlství, školství a kultury, prùmyslu a dopravy), proè se na úøadech i v rùzných státních a polostátních institucích už dávno neprovedly selektivní, redukèní a “antiduplicitní” øezy podle spádovosti území, potøeb, znalostí, odborné a organizaèní kvalifikace i obyèejného lidského zájmu? Takzvaná decentralizace podle schémat VÚSC skonèila fiaskem a dùvody jsou nasnadì. Vítìzství stranických sekretariátù nad obèany je neklamným pøíznakem stavu, kdy rozvoj infrastruktury probíhá i nadále podle centrálních dispozic, kdy administrativní složka decentralizace zcela potlaèila úlohu politické, finanèní, daòové, ekonomické a dokonce i tržní samosprávy. Jaksi se zapomnìlo na staré známé pravdy o úèinnosti opatøení, rovnosti a identitì obèanù v Èechách, na Moravì i ve Slezsku a o nezbytnosti vytvoøit zdravé klima pro zachování politické i hospodáøské stability.

Ladislav Pavlovský

Žádné komentáře
 
MR